Algemene Voorwaarden
Website 

1. Algemeen

Door deze website te gebruiken geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met huidige algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden mag u geen gebruik maken van deze website. Nathalie Delporte behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te allen tijde zonder voorafgaandelijke aankondiging te wijzigen.

2. Intellectuele eigendom

De gebruiker van deze website erkent en aanvaardt dat deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen of enig ander item op deze website de intellectuele eigendom zijn van Nathalie Delporte en vallen onder het auteursrecht.  De handelsmerken en merknamen die in deze website voorkomen zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaars.

De gebruikers van deze website verbinden er zich toe zich te weerhouden enige wijziging aan te brengen aan deze informatie of aan een gedeelte ervan. Het is de gebruikers van deze website niet toegelaten zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Nathalie Delporte het beschikbaar gestelde materiaal (de ‘Liefdesbrief’) te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op enige andere wijze voor enig commercieel doeleinde te gebruiken.
 

Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom behoudt Nathalie Delporte zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.


 

3. Waarborg

Deze Website evenals de inhoud ervan worden aangeboden zonder enige garantie. Nathalie Delporte zal elke redelijke inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, doch Nathalie Delporte kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve informatie. Nathalie Delporte garandeert niet dat deze website virus- of foutvrij is doch zal alle redelijke inspanningen leveren ten einde deze website fout- en
virusvrij en toegankelijk te houden. Nathalie Delporte kan evenwel niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies
of schade die direct of indirect voortvloeit uit de inhoud en/of een fout en/of virus en/of toegankelijkheid van de website noch voor deze voortvloeiend uit de mogelijke onderbreking of beëindiging van de
functionaliteiten aangeboden via deze website. 

4. Links naar andere websites
 

Deze website kan links naar websites van derde partijen hebben. Uit deze links kan geen mening of akkoord van Nathalie Delporte met betrekking tot de inhoud ervan afgeleid worden. Nathalie Delporte heeft geen controle/beheer over deze website en kan geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud hiervan noch met betrekking tot
de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie hierop. 


 

5. Onwettig gebruik

De gebruiker verbindt er zich toe deze website niet te gebruiken in strijd met de heersende wetgeving,
huidige algemene voorwaarden, de openbare orde en goede zeden. 
 

6. Aansprakelijkheid

De informatie, producten en diensten aanwezig op deze website kunnen technische en andere foutieve
gegevens bevatten.  Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan Nathalie Delporte onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gehouden worden voor verlies of schade inclusief verlies van inkomsten, verlies
van business, verlies data, verlies clientèle, verlies gebruik materiaal of diensten of eender welke schade ontstaan,
door het gebruik of bediening van de website. 
 

7. Privacy policy

 

Op deze website wordt u expliciet gevraagd uw persoonlijke gegevens in te geven, deze zullen dan door Nathalie Delporte opgeslaan worden in hun data bestand.

De verwerking van deze persoonsgegevens is onderworpen aan het privacybeleid van Nathalie Delporte. U kan het dit privacybeleid steeds raadplegen op Liefdesbrief.be  U kan ook steeds een kopie opvragen bij Nathalie Delporte. 

Bij het geven van uw persoonlijke gegevens gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Nathalie Delporte deze gegevens zal gebruiken voor het opstellen van de gevraagde brief en versturen nieuwsbrief, andere interne doeleinden,  dienstverlening,  uitschrijven en inning facturen, management en informatie doeleinden  als deel van onze commerciele relatie met de gebruiker. 


Mits uw inschrijving op de nieuwsbrief, zullen we deze persoonlijke gegevens gebruiken ten einde u occasioneel via post of e-mail berichten te sturen mbt aanpassingen aan de website, nieuwe diensten en speciale offers waarvan we denken dat u deze nuttig vindt. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen ( via mail en/of post) kan u dit per e-mail melden aan info@liefdesbrief.com

8. Toepasselijk recht applicatie law and conflicts

Huidige website is ontworpen en wordt beheerst door het Belgische Recht. Voor alle geschillen die naar
aanleiding van huidige Website mochten ontstaan zullen enkel de Rechtbanken
van Antwerpen bevoegd zijn.