Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

-      Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, online aankopen of overeenkomst tussen Nathalie Delporte, handeldrijvende onder de naam Liefdesbrief en haar klant.  De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aan iedere klant beschikbaar gesteld voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten. De klant wordt geacht kennis ervan te hebben genomen en er alle bedingen van te hebben aanvaard behoudens wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten afkomstig van de klant,
zijn alleen van toepassing wanneer deze door Nathalie Delporte zijn aanvaard blijkens een schriftelijke bevestiging.

-      Iedere natuurlijke persoon die een aankoop wenst te doen via de website bevestigt dat hij/zij handelingsbekwaam is.

2. Offertes - prijs

-      Al onze offertes zijn vrijblijvend .

-      Al onze prijzen worden steeds vermeld inclusief  BTW en verzending binnen België.

-   Verzending naar buitenland is niet in de prijs begrepen en zal het voorwerp uitmaken van een
afzonderlijke facturatie op grond van de plaats van de levering;

3. Bestelling en betaling

-      Indien de klant een product online aankoopt, komt de aankoop tot stand op het moment dat de klant
zijn bestelling heeft ingevoerd, bevestigd en betaald.

-      Wij aanvaarden de volgende betaalmethodes: kredietkaarten, Maestro, bankkaarten.

-      Wij aanvaarden alleen betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). Alle kosten die
gepaard gaan met de betaaltransactie vallen uitsluitend onder uw verantwoordelijkheid.


 

4. Weigering

Wij houden ons in het algemeen het recht voor de uitvoering van een order te weigeren, stop te zetten
of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling en zonder dat verkoopsweigering zal kunnen ingeroepen worden, wanneer wij menen dat het order strijdig is met de heersende wetten en/of reglementen, de
openbare orde en goede zeden of wanneer deze een pornografisch karakter hebben of afbreuk doen
aan de menselijke waardigheid.

5. Levering


De door Nathalie Delporte meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Bij abnormale vertraging
in de levering heeft de klant het recht om de koop per aangetekend schrijven en zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Nathalie Delporte nog steeds niet heeft geleverd binnen
een periode van één (1) maand nadat Nathalie Delporte hiertoe door de klant per aangetekend schrijven
in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt aan elk ander mogelijk verhaal middel, in het bijzonder aan
de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. 

6. Eigendomsvoorbehoud


De verkochte goederen worden pas eigendom van de klant nadat de verschuldigde sommen volledig zijn betaald.
De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de klant zodra deze ter zijner/hare beschikking worden gesteld.
 

7. Klachten en garantie
 

-      De klant verbindt zich ertoe om de geleverde brief(ven) bij ontvangst onmiddellijk na te kijken op eventuele
taal- en/of typfouten. Eventuele taal- en/of typfouten dienen onverwijld en uiterlijk binnen 12 uur na levering
schriftelijk (bij e-mail) aan Nathalie Delporte gemeld te worden. Nathalie Deloprte zal onmiddellijk en wel uiterlijk binnen de 12 uur deze eventuele taal- en/of typefouten verbeteren. De klant heeft geen enkel verder recht op
enige schadevergoeding vanwege Nathalie Delporte op grond van deze taal- en/of typfout(en).

-      Ontevredenheden over de inhoud van de brief geven geen enkel recht op enige weigering of teruggave
van de brief(ven) en/of terugbetaling. 

8. Overmacht
 

Onverminderd de ons toekomende rechten, hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd
de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst te onzer keuze op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, zonder dat wij tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.
 

9. Intellectuele eigendom

Al de door ons ontworpen teksten/brieven zijn en blijven uitsluitend onze intellectuele eigendom/auteursrecht en mogen niet nagemaakt worden noch gebruikt worden voor enige commerciële doeleinde behoudens onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

Onze naamsvermeldingop de informatiedrager van de tekst/brief is te allen tijde gerechtigd. 

10. Geldigheid - verzaking

-      Ingeval van strijdigheid/nietigheid van een clausule of van een gedeelte van een clausule zal daardoor
de geldigheid van de andere clausule niet aangetast zijn.

-      Het feit dat Nathalie Delporte op een bepaald ogenblik nalaat de uitvoering te eisen van een van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden, kan in geen geval worden beschouwd als verzaking van de
rechten waarover zij beschikt en belet haar in geen geval om later de strikte naleving van die bepaling of van
enige andere voorwaarde van de algemene voorwaarden te eisen.
 

11. Aansprakelijkheid

Eventuele aansprakelijkheid van Nathalie Delporte zal steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, winstderving of gevolgschade.

12. Toepasselijk recht - bevoegdheid

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing, alsmede de huidige
algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Voor ieder geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments